Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů (GDPR)

GDPR ready

Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů poskytují informace o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje při používání našich webových stránek https://detskepokoje.cz a https://michaelakopecka.cz nebo jakýchkoli subdomén, včetně jakýchkoliv informací, které nám můžete poskytnout při nákupu produktu nebo služby, vyplňování dotazníků, přihlášce k našemu seznamu e-mailů nebo účasti ve slosování cen nebo soutěže.

Toto prohlášení o zpracování osobních údajů vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

1. Kdo je správcem a zpracovatelem vašich osobních údajů?

Ing. Michaela Kopecká, IČ 74556011, poskytující služby v oblasti interiérového designu, navrhování, koordinaci a řízení staveb, dále poskytování poradenství v oblasti stavebnictví a zajištění marketingových služeb jako správce (dále jen „správce“) v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) tímto deklaruje způsob zpracování osobních údajů dle níže uvedených podmínek.

Změní-li se vaše osobní údaje v průběhu zpracování dat, můžete nás kontaktovat na emailové adrese info@detskepokoje.cz. Je velmi důležité, aby informace, které o vás máme, byly přesné a aktuální.

2. Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, s účastí v soutěžích a online aktivitách pořádaných naší společností.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při objednávce některé z našich služeb:

 • jméno a příjmení,
 • kontaktní a/nebo doručovací adresa (z důvodu vystavení faktury či z důvodu odběru služby poštou),
 • věk (rozlišujeme pouze dospělé a děti z důvodu přesného nastavení služeb),
 • telefonní číslo,
 • email,
 • další údaje vámi dobrovolně vyplněné (např. v kontaktním formuláři),
 • a dále údaje, které od vás získáme tím, že používáte naše služby:
  • IP adresa,
  • soubory cookies (v případě online služeb),
  • případně jiný online identifikátor.

3. Proč vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme vaše osobní údaje, je skutečnost, abychom vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem, ať již se jedná o služby bezplatné či placené (včetně administrace a provedení platby, v případě placené služby) a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i vašich údajů.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

 • zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových
 • zobrazování pouze reklam na základě vašich zájmů
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány
 • analýzy vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá vašim individuálním potřebám
 • zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést v nastavení služby, pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě emailem: info@detskepokoje.cz) a obsahových newsletterů
 • zodpovězení vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře.

Díky udělení souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů vám můžeme i nadále poskytovat některé své služby zdarma.

4. Kdo všechno bude mít k vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, jsou:

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • osoby, které vám doručují naše poukazy výhry či dárky v rámci marketingových akcí;
 • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
 • obchodní partneři či sponzoři
 • inkasním agentury za účelem vymáhání či inkasa pohledávek naší společnosti;
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
 • provozovatelé technických řešení, díky kterým vám můžeme zobrazovat pouze pro vás relevantní obsah a reklamu.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů a dalším orgánům veřejné správy.

5. Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím. Soubory cookies také používáme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na našich webových stránkách i mimo ně, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.

Soubory cookies používáme i v případě, kdy uživatel využívá služby, které nabízíme svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb společnosti, které se mohou zobrazit na jiných webech.
Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.
Uživatel webu musí používání cookies předem schválit zakliknutím tlačítka SOUHLASÍM na cookies liště.

S cookies pracujeme podle platných zákonů. Zásady a podmínky používání cookies

6. Jak dlouho vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li tento váš souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán.

Zde bychom vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání vašeho souhlasu.

Údaje získané v rámci registrace k určité naší službě, pokud je možné tuto službu využívat i bez vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pak zpracováváme po dobu využívání registrované služby a dále obvykle 6-12 měsíců po jejím zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh.

Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním vašeho dotazu sbíráme a ukládáme po dobu cca 6 měsíců od získání těchto údajů.

8. Na základě čeho můžeme zpracovávat vaše osobní údaje?

Jak už bylo řečeno, vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat vaše osobní údaje i bez vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.

9. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření. V této souvislosti vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Za účelem lepšího zabezpečení vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány. Certifikát SSL zaručuje uživatelům webu, že veškerá data vyměněná mezi ním a konkrétní webovou stránkou jsou zabezpečena proti odposlechu. To zajišťuje protokol SSL, který chrání uživatele hned dvěma způsoby: Zaprvé identifikuje web, tj. u webů zabezpečených protokolem SSL máte jistotu, že komunikujete s tím, s kým jste opravdu komunikovat chtěli. A za druhé šifruje komunikaci – všechna data, která si s webem vyměníte, zůstávají chráněna vůči útokům zvenčí.

10. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: interiery@michaelakopecka.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

12. Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude vám umožněno tuto službu využívat).

Mlčenlivost
Ujišťujeme vás, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 1. listopadu 2020 zpracovala Ing. Michaela Kopecká